Wyszukiwarka

Newsletter

Jeśli chciałbyś otrzymywać najświeższe informacje z naszego serwisu podaj swój adres e-mail.

Linki


Sprawozdanie z działalności TZS w roku 2014 r.

Kolejny rok okazał się bogaty w wydarzenia, w których przedstawiciele Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej uczestniczyli, jako zaproszeni goście i mieli okazję ważniejsze opisać w dwóch numerach „Głosu Samsonowa”(numer 18 i 19). Do paru przedsięwzięć TZS włączył się jako współorganizator, ale stowarzyszenie może się pochwalić organizacją własnych przedsięwzięć kulturalnych. Te ostatnie zostaną omówione nieco szerzej. W sprawozdaniu osobno wymienione są imprezy, w których braliśmy udział, a oddzielnie te, które organizowaliśmy sami. 
I. Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej jako organizator przedsięwzięć:

1. 1 marca br. udostępnienie wystawy w Świetlicy Środowiskowej w Jaworzach „Kobieta w znaczku”- zbiory i wykonanie wystawy Wiesław Kołodziej. Gabloty użyczone przez Pocztę Polską Oddział w Kielcach – dzięki pomocy p. Haliny Ślefarskiej (wzmianka nr 18 

2. 8 marca br. został zorganizowany w siedzibie TZS Kabaretowy Dzień Kobiet. Było to bardzo udane spotkanie zorganizowane w oparciu grupę ”Przyjaciele” ze Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kielcach. Przedstawili ciekawy program urozmaicony przebojami korespondującymi tematycznie ze świętem pań. Wzięło w nim udział około 40 osób (szczegóły w artykule numeru 18 Głosu Samsonowa) 

3. 21 marca Lidia Putowska oprowadzała młodzież po Muzeum Regionalnym TZS – 18 osób ze ZPSPiG nr2 w Zagnańsku

4. w marcu ze względu na okres składania sprawozdań – stały kontakt z Biurem Rachunkowym „Victaurus” w Kielcach, składanie druków do Urzędu Skarbowego, przekazanie sprawozdań w wersji papierowej do Starostwa Powiatowego w Kielcach a przez biuro elektronicznie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

5. druga połowa marca i pierwszy tydzień kwietnia – praca nad wystawą fotograficzną Arkadiusza Wesołowskiego o Papieżu Janie Pawle II pt. „Zawsze z Nami” (zarówno z fotografiami Arka Wesołowskiego oraz przekazanym przez ks. kanonika Zbigniewa Krzyszkowskiego). Wystawę wykonali: Lidia Putowska, Wiesław Kołodziej a pomagał Stefan Kędzierski. 

6. 30 maja wieczór poetycko-muzyczny poświęcony „Naszym matkom” (ok. 40 osób). Przewodnicząca zaprosiła poetki Elżbietę Marię Festerkiewicz i dr Alinę Bielawską do zaprezentowania własnej twórczości. Zrobiły to w sposób mistrzowski, ponieważ obie autorki słyną z znakomitej interpretacji tekstów. W części muzycznej wystąpił Roman Grzegorczyk z nastrojowymi balladami, nawiązującymi do tematyki spotkania. (szczegóły wydarzenia przedstawione w nr 18 GS)

7. 5 czerwca Lidia Putowska oprowadziła po Muzeum Regionalnym TZS - 3 grupy uczniów z Gimnzjum w Zagnańsku

8. 8 czerwca w Muzeum Wsi w Tokarni odbyło się wręcznie wyróżnienia Wiesławowi Kołodziejowi w konkursie Radia Kielce „Jawor – u źródeł kultury”. TZS zgłosiło jego kandydaturę za twórczość pisaną gwarą a publikowaną na łamach Głosu Samsonowa.

9. III plener malarski „Paleta barw” zorganizowany został w dniach od 20 czerwca do 29 czerwca. Podobnie jak poprzedni rozpoczął się objazdem po ciekawych miejscach naszej gminy. Wydany został folder dokumentujący plener (ze środków finansowych GOKSiR Zagnańsk) oraz wydrukowane dyplomy dla malarzy. Po wernisażu integrowaliśmy się przy ognisku – deklamacje, śpiew, gra p. Ryszarda Rumasa na akordeonie (artykuł numer 18 GS) 

10. lipiec przygotowanie wniosku na konkurs ogłoszony przez LGD „Dorzecze Bobrzy” (miesiąc pracy). Projekt, opiewał na kowtę odpowiednią do posiadanych przez nas środków na koncie, nie uzyskał odpowiednio wysokiej punktacji i nie został zakwalifikowany do 

11. przekazanie dokumentów TZS do Biura Rachunkowego Jolanty Jacewicz

12. w sierpniu udział przewodniczącej w szkoleniu na temat prowadzenia oranizacji pozarządowej (szkolenie w świetlicy w Samsonowie prowadził Łukasz Chlebny)

13. zakup dwóch obrazów od Mieczysława Peli (400 zł) do zbiorów Muzeum Regionalnego 

14. we wrześniu ropoczęto starania o zabezpieczenie elementów drewnianych, wykopanych przy okazji robót kanalizacyjnych nieopodal zabytkowych murów huty;ostatecznie w listopadzie 10 elementów drewnianych zostało złożonych w piwnicy budynku PIT

15. we wrześniu Elżbieta Korus napisała projekt na konkurs fio ogłoszony przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w Kielcach o finanse na Klub Seniora (wpłynęło 47 projektu do realizacji wybrano 10)

16. 19 października odbyła się promocja książki Celiny Ślefarskiej pt. „Zaułki zdarzeń”. Spotkanie prowadziła Lidia Putowska, która zarazem omówiła uwagi zawarte we wstępie do tomiku Zofii Korzeńskiej (krytyk literacki). Małgorzata Sajkiewicz-Kręt oraz Kinga Ślefarska podjęły się interpretacji wybranych wierszy. Oprawę muzyczną spotkania 
zapewnił przyjaciel autorki - Marek Bucki, który skomponował muzykę do niektórych wierszy Celiny. Spotkaniu towarzyszyła wspaniała atmosfera i oprawa plastyczna (część oprawy plastycznej zapewniła Wiesława Barucha). W wieczorze uczestniczyło ponad 40 osób (art. numer 19 GS)

17. 9 listopada odbyła się kolejna edycja uroczystości patriotycznej (objętej patronatem wójta gminy Szczepana Skorupskiego) a związanej z pomnikiem ofiar drugiej wojny z terenu naszej gminy. Po mszy i odmówieniu modlitwy pod pomnikiem w Samsonowie złożono wieńce i zapalono znicze. Następnie w „Staszicówce” zaproszeni goście i organizatorzy 
obejrzeli program przygotowany z tej okazji przez zespół nauczycieli miejscowej szkoły. 

18. w listopadzie napisałam plan pracy i kosztorys na 2015 r.

19. 30 listopada odbyło się spotkanie Andrzejkowe Klubu Seniora. Wieczór ten spędziliśmy 
przy stole zastawionym smakołykami przyniesionymi przez nasze członkinie oraz snuciu 
opowieści o zwyczajch andrzejkowych praktykowanych w naszej okolicy za czasu młodości 
naszych klubowiczek. 

20. w 2014 r. GOPS w Zagnańsku, dzięki umowie podpisanej z TZS, rozdzielił potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujacym (FEAD), to podprogram, który zastąpił realizowany wcześniej Program PEAD miał możliwość 
wsparcia 440 osób pomoca żywnościową. Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności Organizacja Pożytku Publicznego przekazało naszym mieszkańcom 3.250 kg żywności na kwotę 8.270,50 zł. Rodziny odbierały żywność w siedzibie GOPS. Każda osoba - otrzymała średnio 7,5 kg kg artykułów żywnościowych w trakcie trwania programu. 

21. w ramach współpracy z TZS sołtys Janaszowa pobrał w Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskiem jabłka i rozdzielił między mieszkańców sołectwa.

II. Przedstawiciele Zarządu TZS i członkowie uczestniczyli:

• 6 stycznia w „Jasełkach” wystawionych w parafii Samsonów (relacja w nr 18 GS)

• 19 stycznia w spotkaniu noworocznym Koła Pszczelarzy „Bartek

• w paru spotkaniach dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Zagnańsk (m.in.22.01.14 r.)

• 26.01.2014 r. w Gminnym Przeglądzie Zespołów w repertuarze kolęd i pastorałek (relacja w 18 numerze GS)

• 12 marca w wieczorze poezji Zuzanny Samulak w Klubie Civitas Christiana w Kielcach (art. numer 18 GS)

• 24 marca udział przewodniczącej w ewaluacji ZPSPiG im. Jana Pawła II w Samsonowie

• 31 marca wykład Lidii Putowskiej dla 100 dzieci w WBP w Kielcach na zaproszenie Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kielcach

• 7 kwietnia udział w gali literacko-muzycznej organizowanej ze Związkiem Literatów i GOKSiR w Kielcach – opowieść Lidii Putowskiej o Staszicu oraz interpretacja wiersza Janusza Główczyńskiego (relacja GS) - ok. 90 osób.

• udział przewodniczącej w spotkaniu wielkanocnym TPSP w Kielcach

• 14 czerwca Zespół „Tumlinianie” gościł z występem w Klubie nad Silnicą w Muzeum Historii Kielc (Lidia Putowska prowadziła to spotkanie, przedstawiając Mariannę Kłosowską i historię zespołu)

• 16 kwietnia udział w spotkaniu wielkanocnym w ZPSPiG w Samsonowie (relacja w GS)

• 18 kwietnia przedstawienie „Cierpienia Matki Jezusa pod krzyżem” w kościele w Samsonowie (opis wydarzenia w 18 numerze GS)

• 26 kwietnia udział w uroczystościach gminnych poświęconych Janowi Pawłowi II

• 27 kwietnia uroczystość związana z kanonizacją Jana Pawła II w Samsonowie (opis wydarzenia numer 18 GS)

• 16 maja spotkanie na temat profilaktyki raka piersi - TZS był współorganizatorem wraz z GOKSiR Zagnańsk i Świętokrzyskim Klubem Amazonek.

• 12 czerwca wyjazd Klubu Seniora TZS na Kongres Zdowego Starzenia się w KCK w Kielcach (relacja w numerze 18 GS)

• 24 sierpnia odsłonięcie kamienia Janusza Główczyńskiego w Bobrzy (opis w nr 19 GS)

• 13 września jubileusz Zespołu Tumlinianie - dar jubileuszowy TZS w postaci obrazu (art. 

• 20 września zalew w Umrze – wystawa obrazów i wystąpienie przewodniczącej TZS na temat 20-lecia naszej organizacji

• 9 października wieczór poezji Celiny Ślefarskiej w Civitas Christaiana (artykuł w nr 18 GS)

• 11 października przed południem wycieczka Zespołu Tumlinianie i Kobiet z Klasą do Pałacyku Sienkiewicza w Oblęgorku (relacja w nr 19 GS)

• po południu 11 października Poetycki wieczór wspomnień Janusza Główczyńskiego-współorganizacja (artykuł w numerze 19 GS)

• 16 października Dzień Patrona w Szkole w Samsonowie (relacja nr 18 GS)


Lidia Putowska
Przewodnicząca TZS


Wesołe i kolorowe zakończenie III pleneru pt. Paleta barw
« Powrót
Drukuj...
© Copyright 2007 by TZS.