Wyszukiwarka

Newsletter

Jeśli chciałbyś otrzymywać najświeższe informacje z naszego serwisu podaj swój adres e-mail.

Linki
Statut Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1.1 Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej, zwane w dalszej części Towarzystwem jest stowarzyszeniem działającym zgodnie z Ustawą „Prawo o Stowarzyszeniach”, Dziennik Ustaw nr 20 z dnia 10 kwietnia 1989 roku i ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. nr 96.
2. Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych, opierających swoją działalność na pracy społecznej swych członków.
3. Towarzystwo uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu wydanego przez Sąd Wojewódzki, Wydział I Cywilny w Kielcach.
Art.2 1.Towarzystwo działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicami kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Siedzibą Towarzystwa jest miejscowość Samsonów.
3. Ilekroć w statucie jest mowa o Ziemi Samsonowskiej należy przez to rozumieć teren dawnej gminy Samsonów sprzed 1975 r.
Rozdział II
Cele i środki działania

Art. 3 Celem Towarzystwa jest:
1. Działania dla dobra mieszkańców Ziemi Samsonowskiej
2. Popularyzowanie wiedzy o wydarzeniach i osiągnięciach społecznych, historycznych, kulturalnych, oświatowych i sportowych.
3. Szerzenie i tworzenie kultury materialnej oraz opieka nad istniejącymi na tych terenach zabytkami.
4. Pobudzanie rozwoju gospodarczego.
5. Dokumentowanie wydarzeń związanych z Ziemią Samsonowską.
6. Prowadzenie kroniki Samsonowa.
7. Troska o rozbudowę infrastruktury turystycznej i ochrony środowiska naturalnego.
8. Popieranie wszelkiej inicjatywy i działalności innych organizacji i stowarzyszeń oraz instytucji mających na celu dobro ogółu mieszkańców Ziemi Samsonowskiej, a w szczególności rozwój i upowszechnianie kultury, sztuki, oświaty, ochrony środowiska naturalnego i innych osiągnięć społeczno-gospodarczych.
Art. 4. Realizacja określonych w art. 3 celów następuje przez:
1. Zrzeszenie miłośników Ziemi Samsonowskiej,
2. Organizowanie spotkań tematycznych, związanych z celami Towarzystwa.
3. Promowanie rodzimych twórców.
4. Nawiązywanie kontaktów i wymiana kulturalna z innymi stowarzyszeniami w kraju, a także za granicami.
5. Współpraca i współdziałanie z Archiwum Państwowym w Kielcach, Wydziałem Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Hutą Częstochowa, Muzeum Geologicznym, Muzeum Techniki w Warszawie, Parafią Samsonów i Parafiami sąsiadującymi, Gminą Zagnańsk i Gminami sąsiadującymi.
6. Prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem uzyskiwanych środków na cele określone niniejszym statutem.
7. Nawiązywanie kontaktów z osobami i instytucjami w celu pozyskania środków finansowych lub rzeczowych na realizację celów statutowych.
8. Zbieranie relacji i ustnych przekazów świadków wydarzeń historycznych, dokumentujących wszelką działalność na terenie Ziemi Samsonowskiej, a także dziejów Rodzin, które wniosły wkład w rozwój tej Ziemi.
9. Prowadzenie działalności publicystycznej na łamach prasy krajowej, regionalnej, a także zagranicznej oraz działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Organizowanie odczytów, prelekcji, pogadanek, wystaw i pokazów a także innych imprez i spotkań upowszechniających dzieje oraz współczesny dorobek mieszkańców Ziemi Samsonowskiej.

Rozdział III
Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

Art. 5 1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych
4. zbiorowych
2.1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy, kto pragnie wnieść wkład swojej pracy w urzeczywistnienie celów Towarzystwa, złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęty w poczet członków uchwałą Zarządu.
2.2. Osoby małoletnie w wieku od 16 do 18 lat, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Towarzystwa na zasadach członka zwyczajnego , korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Towarzystwa większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
2.3. Osoby małoletnie, poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Towarzystwa, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
2.4. Cudzoziemcy mogą wstępować do Towarzystwa na zasadach określonych w ust. 2 niniejszego artykułu.
3.1. Członkiem wspierającym Towarzystwo może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności Towarzystwa deklaruje składkę członkowską lub inne rodzaje świadczeń i zostanie przyjęta w poczet członków Zarządu.
3.2. Wysokość składki członkowskiej miesięcznej ustala Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
4.1. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.
4.2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Towarzystwa, a w okresie między walnymi Zgromadzeniami, Zarząd Towarzystwa.
5.1. Członkiem zbiorowym Towarzystwa jest jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która pragnie w sposób zespołowy realizować cele Towarzystwa, złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu.
5.2. Wysokość składki członka zbiorowego uchwala Walne Zgromadzenie.

Art. 6. Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:
1. Uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa.
2. Przestrzegać postanowień statutu, uchwał i regulaminów Władz.
3. Opłacać składkę członkowską za wyjątkiem członków honorowych i członków małoletnich.
Art. 7. 1.Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Czynnego i biernego wyboru do Władz Towarzystwa.
2. Korzystanie z pomocy i urządzeń Towarzystwa.
3. Zgłaszanie wniosków i postulatów dotyczących działalności Towarzystwa.
4. Obecność na posiedzeniach Władz, o ile dotyczą one ich spraw.
5. Noszenia odznaki Towarzystwa.
2. Członkowie honorowi, wspierający i zbiorowi mają prawo udziału w posiedzeniach i zebraniach Władz z głosem doradczym oraz możliwość zgłaszania postulatów, wniosków i prezentowania na nich swojego stanowiska.
3. Członkowie wspierający, będącymi osobami prawnymi oraz członkowie zbiorowi biorą udział w pracach Towarzystwa za pośrednictwem swych przedstawicieli.
Art. 8 1. Członkowstwo Towarzystwa wygasa przez:
1. rezygnację z członkostwa zgłoszoną na piśmie,
2. skreślenie z listy z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy, na mocy uchwały Zarządu,
3. wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
4. zgonu członka Towarzystwa lub likwidację osoby prawnej, która była członkiem Towarzystwa,
2. Członek skreślony lub wykluczony może być ponownie przyjęty do Towarzystwa nie wcześniej niż po upływie roku od skreślenia lub wykluczenia.
3. Od uchwał w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu miesiąca od daty uprawomocnienia uchwały.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa, tryb dokonywania ich wyboru,
uzupełnienia składu i kompetencji

Art. 9 1. Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zgromadzenie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński
2. Kadencja Władz Towarzystwa trawa 5 lat.
Art. 10 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie. Może ono być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie-sprawozdawcze zwołuje Zarząd Towarzystwa przynajmniej raz w roku, a sprawozdawczo-wyborcze raz na pięć lat.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w każdym czasie:
a) na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
b) z inicjatywy Zarządu.
c) na żądanie Komisji Rewizyjnej.
d) Na pisemne żądanie co najmniej 10% ogółu członków Towarzystwa.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) Uchwalanie programów działania Towarzystwa.
b) Wysłuchanie i rozpatrywanie sprawozdań Władz Towarzystwa z całorocznej działalności oraz ich ocena.
c) Wysłuchanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i rozpatrywanie wniosków w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.
d) Rozpatrywanie i zatwierdzanie budżetu oraz programu pracy Towarzystwa na następny rok.
e) Podejmowanie wszelkich uchwał dotyczących działalności Towarzystwa, ze zmianą statutu włącznie.
f) Wybór Władz Towarzystwa przez Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.
g) Rozpatrywanie odwołań od uchwał innych Władz Towarzystwa.
h) Decydowanie o wszystkich sprawach Towarzystwa z rozwiązaniem i jego likwidacją włącznie.
i) Uchwalanie wielkości wpisowego i składek członkowskich.
Art.10. 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.
Art. 11. 1. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu mają tylko ci członkowie, którzy mają uregulowane składki członkowskie.
2. Inni członkowie Towarzystwa uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
Art. 12. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu musi być wykorzystane osobiście.
Art. 13. 1. Pisemne zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia rozsyła Zarząd do członków Towarzystwa co najmniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem.
2. Pisemne powiadomienie, o którym mowa w punkcie 1, Zarząd Towarzystwa winien przesłać do Starostwa Powiatowego w Kielcach.
Art.14. 1. Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
2. Walne Zgromadzenie zwołane ponownie w przypadku nie osiągnięcia wymaganej frekwencji w pierwszym terminie, jest ważne bez względu na ilość obecnych członków – w drugim terminie.
Art.15. 1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają zwykłą większością głosów.
2. Uchwały dotyczące zmiany statutu, rozwiązania i likwidacji Towarzystwa zapadają większością dwóch trzecich głosów, przy obecności połowy członków uprawnionych do głosowania i nie mogą być podjęte w trybie nagłym.
Art. 16. Walne Zgromadzenie prowadzi przewodniczący, wybrany przez to Zgromadzenie.
Art. 17. Zarząd Towarzystwa wybierany jest raz na pięć lat w takiej ilości, aby jeden członek Zarządu przypadał na 10 do 15 członków Towarzystwa, nie mniej jednak niż trzy osoby. Walne Zgromadzenie wybiera jednocześnie potrzebną ilość członków Zarządu.
Art.18. 1. Zarząd powinien ukonstytuować się w ciągu siedmiu dni od dnia wyboru.
2. Spośród siebie Zarząd wybiera:
1. Przewodniczącego
2. Sekretarza.
3. Skarbnika.
3. W przypadku wybrania większej ilości osób do Zarządu Towarzystwa można wybrać z jego składu jednego lub dwóch wiceprzewodniczących, członków zarządu i zastępców członków.
4. Zarząd Towarzystwa najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od jego wyboru jest obowiązany zawiadomić Sąd Rejonowy w Kielcach oraz X Wydział Krajowego Rejestru Sadowego i Starostwo Powiatowe w Kielcach o swoim składzie, miejscu zamieszkania członków oraz podać aktualną siedzibę Towarzystwa.
5. Przepis punktu 4 stosuje się odpowiednio w przypadku pojedynczych zmian w składzie Zarządu lub zmiany siedziby Towarzystwa.
6. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział zastępcy członków Zarządu, jednakże bez prawa udziału w głosowaniu.
7. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu między Walnymi Zgromadzeniami, uzupełnia się go spośród zastępców członków Zarządu według ilości uzyskanych głosów w czasie Walnego Zgromadzenia.
8. W przypadku, gdy liczba członków Zarządu przekroczy 10 osób może on wyłonić spośród siebie Prezydium, które stanowią:
1. Przewodniczący
2. Wiceprzewodniczący
3. Sekretarz
4. Skarbnik.
9. Szczegółowy tryb pracy Towarzystwa określi uchwalony przez Walne Zgromadzenie Regulamin.
Art.19. Zarząd Towarzystwa ma prawo i obowiązek:
1. Kierowania całokształtem pracy Towarzystwa, w okresach między Walnymi Zgromadzeniami Towarzystwa.
2. Reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz.
3. Ustalania bieżących planów działalności i rocznego budżetu oraz czuwanie nad ich realizacją.
4. Planowania i programowania pracy Towarzystwa.
5. Realizowania statutowych i programowych zadań Towarzystwa.
6. Zwoływania i przygotowywania Walnych Zgromadzeń Towarzystwa.
7. Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia.
8. Sporządzania rocznych sprawozdań z działalności statutowej im programowej, realizacji prac budżetowej oraz przedstawiania tych sprawozdań do rozpatrzenia i akceptacji przez Walne Zgromadzenie.
9. Administrowanie majątkiem i funduszami Towarzystwa zgodnie z przepisami prawa i uchwalonym budżetem.
10. Tworzenia, powoływania, rozwiązywania komisji, sekcji, kół zainteresowań i zespołów roboczych do realizacji statutowych zadań, a także nadzorowania i koordynowania działań tych gremiów.
11. Przyjmowanie członków Towarzystwa oraz podejmowania uchwał w przedmiocie skreślania lub wykluczania.
12. Przyjmowania lub zwalniania etatowych pracowników Towarzystwa w dowolnym wymiarze czasu pracy.
13. Przyjmowania, analizowania i przedkładania na forum Walnego Zgromadzenia odwołań złożonych przez członków Towarzystwa od uchwał Władz.
14. Opracowywania opinii, wystąpień i wniosków dla władz administracyjno-gospodarczych na podstawie analiz, sondaży i obserwacji prowadzonych przez członków Towarzystwa.
15. Inspirowania i popierania wszystkich działań i inicjatyw swych członków, mających na celu dobro ogółu mieszkańców Ziemi Samsonowskiej, a w szczególności :
1. rozwój kultury, sztuki, oświaty i sportu
2. rozbudowa infrastruktury gospodarczej i społecznej,
3. ochrona naturalnego środowiska człowieka.
16. Przestrzegania statutu i wszelkich aktów normatywno-prawnych.
Art. 20. 1. Obrady Walnego Zgromadzenia i Zarządu Towarzystwa są jawne i mogą w nich uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu, inne osoby, nie będące członkami Towarzystwa, o ile na te obrady zostały przez organizatora zaproszone.
2. W posiedzeniach Zarządu Towarzystwa winni uczestniczyć z głosem doradczym:
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
2. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.
3. Przewodniczący komisji, kół zainteresowań lub sekcji, o ile takie zostaną powołane.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
4. O terminie posiedzenia i porządku obrad Zarządu Towarzystwa powiadamia się jego członków z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni.
Art.21. Uchwała Zarządu jest prawomocna, jeżeli została przyjęta zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej dwóch trzecich członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
Art. 22. 1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat i składa się z przewodniczącego i co najmniej członków. Walne Zgromadzenie wybiera równocześnie dwóch zastępców członków Komisji.
2. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa i podejmuje swoje czynności przynajmniej w trzy osobowym składzie.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów wykonawczych Towarzystwa, ani być etatowymi pracownikami Towarzystwa.
4. W razie ustąpienia lub naturalnego wykruszenia się członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, na jego miejsce powoływany jest w/g kolejności liczby uzyskanych głosów, wybrany zastępca.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
6. Komisja Rewizyjna jako statutowy kolegialny organ kontroli jest odrębna od organu zarządzającego i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej:
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
Art. 23. Komisja Rewizyjna ma prawo i obowiązek:
1. Czuwać nad całokształtem działalności Towarzystwa.
2. Dokonywać kontroli działalności, ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych, w każdym czasie, co najmniej raz w roku.
3. Sprawdzić przynajmniej raz w roku prowadzenie dokumentacji finansowej oraz stan majątkowy Towarzystwa.
4. Sporządzać sprawozdania z przeprowadzonych kontroli i przedkładać je Walnemu Zgromadzeniu do przyjęcia i zatwierdzenia.
5. Występować z wnioskami o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Art. 24. 1. Sąd Koleżeński wybierany jest przez Walne Zgromadzeniem na okres trzech lat i składa się co najmniej z trzech członków. Walne Zgromadzenie wybiera jednocześnie dwóch zastępców członków Sądu Koleżeńskiego.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.
3. W razie ustąpienia lub naturalnego wykruszenia się członka Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji na jego miejsce powoływany jest, według kolejności liczby uzyskanych głosów, wybrany zastępca.
Art. 25. Sąd Koleżeński podejmuje działania z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Towarzystwa.
Art.26. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1. Rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Towarzystwa wynikających z działalności statutowej.
2. Rozstrzyganie spraw określonych w artykule 8.1.2. i 8.1.3. i opracowywanie odnośnych wniosków dla Zarządu Towarzystwa lub Walnego Zgromadzenia.
3. Sąd Koleżeński może orzekać kary:
1. Upomnienie
2. Zawieszenie w prawach członka na okres od dwóch miesięcy do roku.
3. Zakaz pełnienia funkcji we władzach Towarzystwa.
4. Wykluczenie z Towarzystwa.
Art. 27. 1. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
2. Odwołanie, o którym mowa w punkcie 1 składa odwołujący na piśmie, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o decyzji, za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego.
3. Odwołanie można składać tylko we własnej sprawie.
Art. 28. Treść obrad Walnego Zgromadzenia oraz posiedzeń Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego winny być protokołowane.
Art.29. 1. Wszelkie głosowania we władzach Towarzystwa są jawne.
2. Na wniosek obradującego gremium można wprowadzić tajność głosowania w określonej sprawie, o ile zyska to akceptację zwykłej większości głosów obradujących.
Art. 30. Liczba kadencji pełnienia określonych funkcji we władzach Towarzystwa jest nieograniczona, jednakże musi to uzyskać akceptację zwykłej większości głosów Walnego Zgromadzenia.

Rozdział V
Reprezentowanie Towarzystwa, sprawy majątkowe

Art. 31. 1 Prawo reprezentowania Towarzystwa wobec innych stowarzyszeń, organizacji i władz posiadają członkowie Zarządu Towarzystwa.
2. Zarząd Towarzystwa może upoważnić imiennie innego członka Towarzystwa do jego reprezentowania.
3. W sprawach, w których reprezentujący Towarzystwo musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, niezbędne w tej sprawie, Zarząd Towarzystwa może upoważnić inną osobę, nie będącą członkiem Towarzystwa do reprezentowania interesów Towarzystwa.
4. Reprezentacja, o której mowa w punkcie 3, może odbywać się społecznie lub odpłatnie.
Art. 32 Wszelkie dokumenty i pisma wysyłane i otrzymywane przez Towarzystwo winny być rejestrowane w dzienniku korespondencji. Korespondencję wychodzącą podpisuje przewodniczący lub jego zastępca i sekretarz Zarządu, a w sprawach finansowych również skarbnik.
Art. 33. Wszystkie uchwały Towarzystwa są ważne jeżeli:
1. Zostały podjęte w głosowaniu zgodnie z niniejszym statutem.
2. Nie są w sprzeczności z obowiązującymi, ogólnie przyjętymi przepisami prawa.
3. Nie działają na niekorzyść mieszkańców Ziemi Samsonowskiej.
4. Upłynął termin uprawomocnienia się decyzji i nie zostało wniesione odwołanie.

Rozdział VI
Uzyskiwanie środków finansowych, ustanawianie składek członkowskich
i podejmowanie zobowiązań majątkowych

Art.34 1. Towarzystwo uzyskuje środki finansowe poprzez:
1. Zbieranie składek członkowskich,
2. Darowizny osób prawnych i fizycznych,
3. Wpływy z organizowanych imprez kulturalnych, publikacji opracowań, działalności wydawniczej, prowadzonej przez Towarzystwo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
4. Dotacje budżetowe uprawnionych do tego organizacji społeczno-administracyjnych i gospodarczych,
5. Działalność gospodarczą,
6. Uzyskiwanie spadków,
7. Ofiarność publiczną.

2. Formy pozyskiwania środków finansowych mogą dotyczyć również pozyskiwania środków trwałych tj. wyposażenia i przedmiotów służących Towarzystwa.
3. Środki finansowe i środki trwałe stanowią majątek Towarzystwa.
Art. 35. 1. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie na poziomie jednego promila średniego miesięcznego wynagrodzenia krajowego, podanego przez GUS, zaokrąglonego do pełnej wartości złotego lub grosza zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą.
2. Składki mogą być zbierane za okres jednego miesiąca, jednego kwartału lub jednego półrocza. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie.
3. Składki członkowskie przyjmuje skarbnik Towarzystwa.
4. Zwolnieni z płacenia składek są członkowie niepełnoletni oraz członkowie honorowi.
5. Wysokość składki członkowskiej dla członków zbiorowych ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Towarzystwa.
Art.36. Rachunkowość Towarzystwa prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rachunkowości.
Art.37. Decyzje o użyciu środków finansowych Towarzystwa podejmuje Zarząd Towarzystwa w granicach otrzymanych upoważnień oraz Walne Zgromadzenie.
Art.38. Posiadane przez Towarzystwo finansowe środki mogą być użyte na realizację zadań statutowych oraz zakup środków trwałych służących Towarzystwu.
Art.39. 1. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej uzyskane fundusze mogą być użyte na finansowanie działalności.
2. Dochód z działalności gospodarczej nie może być przeznaczony do podziału między członków Towarzystwa.
Art. 40. 1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Towarzystwa składają dwie osoby Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zarządu i Skarbnik, albo inna osoba upoważniona pisemnie przez Zarząd.
2. Pełnomocnictwo dla Zarządu Towarzystwa co do wielkości zaciąganych zobowiązań majątkowych winno być corocznie ustalane przez Walne Zgromadzenie.
3. Zaciągane zobowiązania majątkowe winny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
4. 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.
4. 2. Zabrania się przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
4. 3. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednie wynika ze statutowego celu.
4. 4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe


Art. 41. 1. Zmiany w statucie Towarzystwa może dokonać tylko na podstawie uchwały, Walne Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Towarzystwa.
2. Wniosek o dokonanie zmian w statucie może wnieść każdy członek Towarzystwa.
3. Wniosek, o którym mowa w punkcie 2 , winien być złożony na piśmie do Zarządu Towarzystwa co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz powinien posiadać krótką motywację proponowanej zmiany.
4. W przypadku uchwalenia zmiany statutu Zarząd Towarzystwa niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od chwili ustalenia zmiany winien na piśmie zawiadomić o tym fakcie Sąd Rejonowy w Kielcach i złożyć wniosek o zatwierdzenie zmian w trybie obowiązującym przy rejestracji Towarzystwa.
Art.42. 1. Likwidacja Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Wniosek likwidację Towarzystwa może wnieść Zarząd Towarzystwa lub grupa co najmniej 10% członków.
3. Wniosek, o którym mowa w punkcie 2 powinien być wniesiony na piśmie do Zarządu Towarzystwa co najmniej na jeden miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać pisemne uzasadnienie.
4. Przy podjętej uchwale o likwidacji Towarzystwa musi być jednocześnie podjęta uchwała o przeznaczeniu pozostałego majątku Towarzystwa oraz o wyznaczeniu spośród członków Towarzystwa Komisji Likwidacyjnej, skradającej się co najmniej z 3 osób.
Art. 43. 1. Odznaką Towarzystwa jest znaczek, którego kształt, wielkość i rodzaj zatwierdza Walne Zgromadzenie.
2. Odznaka może być noszona przez członków zwykłych i honorowych Towarzystwa i może być używana w publikacjach, wydawnictwach i pismach wychodzących Towarzystwa.


Zarząd Towarzystwa


Drukuj...
© Copyright 2007 by TZS.