Wyszukiwarka

Newsletter

Jeśli chciałbyś otrzymywać najświeższe informacje z naszego serwisu podaj swój adres e-mail.

Linki
JUBILEUSZ 15-LECIA TOWARZYSTWA ZIEMI SAMSONOWSKIEJ

Minęło 15 lat od daty zarejestrowania Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej przez Sąd Wojewódzki w Kielcach dnia 30 grudnia 1994 roku. TZS stawiało sobie i stawia nadal za cel lepsze poznanie historii swojej miejscowości i najbliższej okolicy, czyli tzw. ,,małej Ojczyzny”. Krzewienie na ten temat wiedzy wśród społeczeństwa, zebrania i zachowania jak największej ilości pamiątek świadczących o wspaniałej przeszłości i dorobku ludzi tej Ziemi dla rozwoju przemysłu i kultury. Głoszenie i utrwalenie w literaturze, malarstwie a także w sercach ludzi jej piękna, pokazywanie uroczych zakątków przyrody oraz zachowanie i ochronę przed zapomnieniem udziału i bohaterstwa mieszkańców gminy w walkach o wolność i niezawisłość na przestrzeni dziejów.
Od początku działalności Zarząd TZS w swej społecznej pracy natrafiał na wiele przeszkód. Borykał się z trudnościami finansowymi i lokalowymi. Jednak pomimo wielu przeciwności realizował postawione przed sobą cele, bo zapał i determinacja w działaniu nigdy nas nie opuszczały. Najpierw działaliśmy przez 11 lat pod kierownictwem Przewodniczącej Zuzanny Samulak, a obecnie przez 4 lata pod kierunkiem przewodniczącej Lidii Putowskiej. Piętrzyły się trudności związane z wprowadzaniem nowych przepisów oraz zmianą modelu życia w III RP. Natrafialiśmy na opór władzy terytorialnej w akceptowaniu i realizacji przez nas coraz to nowych zadań i przedsięwzięć kulturalnych organizowanych przez Towarzystwo w terenie. Jednak gorące serca i zapał członków oraz Zarządu potrafiły pokonać trudności i sprostaliśmy stawianym sobie celom a były one imponujące.
W miarę upływu czasu zwiększaliśmy ilość naszych członków, nawiązywaliśmy kontakty z innymi podobnymi towarzystwami działającymi w ramach Świętokrzyskiej Rady Regionalnych Towarzystw Kultury, gdzie promowaliśmy naszą gminę Zagnańsk poprzez udział w sympozjach, na kiermaszach czasopism i wydawnictw i innych imprezach kulturalnych.
Wymieniając jedynie najważniejsze zrealizowane zamierzenia nasz dorobek przedstawia się następująco:
- wydaliśmy dotychczas 50 miesięczników i 20 kwartalników ,,Głosu Samsonowa”,
- wydaliśmy tomiki z pokłosiem wierszy konkursowych pt. ,,Marzenia na XXI wiek i
Zaduma”, ,,Co w sercu to i w wierszu” oraz książki pt. ,, Spacer po dawnym Samsonowie”,
,, 140 lat szkoły w Samsonowie” i ,,Ekonomia Samsonowska XVIII wieku”,
- pełniliśmy funkcję komitetu na rzecz ufundowania sztandaru dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Samsonowie. Zajmowaliśmy się zbiórką funduszy na ten cel, załatwialiśmy
haftowanie płata sztandaru aż do jego uroczystego i oficjalnego przekazania strażakom,
- zorganizowaliśmy i jesienią 1998 roku uroczyście otworzyliśmy Muzeum Regionalne,
w skład którego wchodzi także galeria kilkudziesięciu obrazów związanych tematycznie z
Ziemią Samsonowską,
- zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy w Samsonowie pomnik symbolizujący przełom XX i
XXI wieku,
- organizowaliśmy plenery i konkursy malarskie a następnie wystawy obrazów
przedstawiających piękno naszego regionu, urocze zakątki i ginącą już dawną architekturę.
W tych imprezach uczestniczyli przedstawiciele prasy, radia i TV z Kielc i innych regionów,
- zamontowaliśmy na murach huty ,,Józef” tablicę pamiątkową poświęconą samsonowskim
hutnikom w 180 rocznicę wybudowania huty,
- ufundowaliśmy i wmurowaliśmy na ścianie budynku nowej szkoły kamienną tablicę
upamiętniającą powstanie w Samsonowie pierwszej szkoły elementarnej w 1856 roku,
- na zewnętrznej ścianie nowej szkoły została umieszczona tablica upamiętniająca
rozstrzelanie przez Niemców w marcu 1943 roku mieszkańców Samsonowa.

Wszystkie organizowane przez nas imprezy kulturalne przybierały formę lokalnych uroczystości gromadząc miejscową społeczność oraz często gości z innych regionów województwa i kraju. Takie spotkania przyczyniały się do propagowania wiedzy o regionie i ludziach tu żyjących dawniej i obecnie ich dokonaniach i osiągnięciach. Takie zebrania i imprezy integrują społeczeństwo i dają praktyczna lekcję historii dla wszystkich uczestników, a przede wszystkim młodzieży. Praktyczne uczestnictwo w tych uroczystościach, choćby poprzez zaciąganie warty honorowej przed pomnikiem ofiar II wojny światowej na pewno wryło się w ich pamięć na trwałe.

Po przeniesieniu siedziby TZS do budynku po byłej przychodni zdrowia, oprócz imprez plenerowych możliwe było zorganizowanie między innymi:
- spotkania autorskiego z Tadeuszem Purtakiem, autorem ,,Westchnienia Mojej Ziemi”, który urodził się i wychował w Tumlinie – Osowie,
- spotkanie autorskie z poetkami Celiną Ślefarską i Małgorzatą Sajkiewicz- Kręt, na którychprezentowane były ich wiersze w wykonaniu autorek,
- wystawy malarstwa Ewy Hajdukiewicz-Nowak i innych artystów malarzy z kraju, a takżewystawy rzeźby Krzysztofa Wesołowskiego z Zagnańska,
- posadowienia korony zwieńczającej głowę orła na pomniku mieszkańcówgminy - ofiar II wojny światowej,
- usytuowanie na terenie huty ,,Józef” Punktu Informacji Turystycznej w kiosku zakupionym i wyremontowanym z funduszy TZS. Odwiedzający hutę turyści maja możliwość zakupupamiątek, map, folderów, pocztówek i innych wydawnictw związanych z naszą gminą i regionem świętokrzyskim. Owe wydawnictwa na życzenie stemplowane są okolicznościowym stemplem,
- zagospodarowanie nowej siedziby i urządzenie w niej, najpierw na parterze budynku, a później na piętrze muzeum.

Zbiory Muzeum Regionalnego Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej znajdują się w oszklonych gablotach pozyskanych przez TZS nieodpłatnie z innych placówek muzealnych, obrazy rozmieszczono na ścianach. Niektóre eksponaty ze względu na swoje gabaryty stoją na podłodze a inne znajdują się w szafach.
Eksponaty grupują się w następujących działach:
- dział etnograficzny, gdzie znajdują się przedmioty gospodarstwa domowego jak:
masielnice, maglownice, niecki i dzieże, kołowrotek, wrzeciono, tary i wyżymaczki,
- dział wyrobów metalowych związanych z samsonowską hutą ,,Józef” jak: kule armatnie,
pasyjki, garnki żeliwne, ramki dekoracyjne, patery,
- galeria malarstwa: obrazy miejscowych artystów zakupione przez TZS lub ofiarowane przez
twórców, obrazy, które pozostały jako nagrody poplenerowe dla TZS,
- galeria rzeźby w drewnie i nie tylko,
- elementy uzbrojenia i wyposażenia wojskowego,
- zbiór żelazek, lamp naftowych i wag:
- artystyczne wyroby ludowe- koszyczki, kwiaty i inne.
Zarząd TZS wciąż śledzi giełdy staroci dla pozyskania nowych eksponatów poprzez ich zakup. Zarówno członkowie TZS jak i inni mieszkańcy nie przekazują już tak spontaniczne jak dawniej posiadanych w domowych zakamarkach starych przedmiotów. Poszerzyła się ich wiedza i świadomość o historycznej i poznawczej wartości używanych do niedawna prostych narzędzi gospodarskich.

Istnieje pilna potrzeba uzyskania dużego lokalu dla pełnej ekspozycji zgromadzonych i w dalszym ciągu gromadzonych eksponatów. Udostępniona zwiedzającym muzeum ,,Księga gości” prezentuje przychylne dla nas wpisy i świadczy o tym, że to, co robimy jest ze wszech miar potrzebne i pożyteczne. Nie rzadko zwiedzający po raz pierwszy w życiu widzą w naszym muzeum zwyczajny sierp, żeleźniak czy choćby cepy.
Wszystko to o czym napisaliśmy, osiągnęliśmy dzięki społecznej pracy naszych członków i sympatyków oraz niewielkiej grupy osób, które nas w naszym działaniu wspomagały różnymi sposobami.

Zarząd Towarzystwa Ziemi SamsonowskiejDrukuj...
© Copyright 2007 by TZS.